Uzelf en uw gezin beschermen nu en later !

Een kapitaal bij uw pensionering of bij een overlijden? Uw nabestaanden beschermen, ook in geval van een hypothecaire lening. Zorgen voor een financieel zorgeloze rust bij pensionering.

Het kan allemaal en bovendien op een fiscaal voordelige wijze !

Maar het aanbod is groot en verscheiden en de fiscaliteit moet op de voet gevolgd worden. Wij adviseren en maken U graag een concreet voorstel over, uitgaande van onze ervaring en in alle onafhankelijkheid, en houden hierbij tevens rekening met uw beroepssituatie. Wij bestuderen ook wat u eventueel via uw werkgever reeds geniet, zodat een persoonlijke verzekering hier perfect bij aansluit.

Schuldsaldoverzekering

Voor de afbetaling van uw woning, hebt U een hypothecaire lening aangegaan maar tijdens die lange terugbetalingsperiode kan er heel wat gebeuren.

Om onaangename verrassingen te vermijden, sluit u best een schuldsaldoverzekering af. Vaak zal Uw bank U hiertoe trouwens verplichten. Ze dient als waarborg voor de afgesloten lening en vergoedt tot 100% van het bedrag dat nog verschuldigd is op het ogenblik van overlijden. Daarmee is uw lening dan afbetaald.

Wat kunnen wij U in deze context bieden :

 • Als onafhankelijke makelaar kunnen wij U vaak betere voorwaarden bieden dan
 • uw bankier, die zich vaak moet beperken tot de eigen produkten.
 • Onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen geven de premies van een schuldsaldoverzekering recht op een fiscale aftrek of een belastingvermindering.
 • Het is evenwel nuttig te onderzoeken of een fiscale aftrek wel aangewezen is.
 • In functie van de omstandigheden kan U hoofdzakelijk kiezen tussen :
  • 1. Een eenmalige premie bij aanvang van het contract
  • 2. Een constante premie gedurende 2/3 van de looptijd
  • 3. Een jaarlijks aangepaste premie, rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het gewaarborgd kapitaal

Pensioensparen en Lange Termijnsparen (LT-sparen)

Pensioen wordt wel eens een tweede leven genoemd. Na uw professionele carriere is dit de gedroomde periode voor de kleine geneugten en een zee van vrije tijd.

Waarom wachten om u erop voor te bereiden? Uw inkomsten zullen immers meer dalen dan uw uitgaven. Denk maar aan reizen en hobby's, maar ook gezondheidszorgen, onderhoud van het huis enz.

Denk aan het volgende :

 • Zal u dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden met slechts 1.077 euro ? Dat is namelijk het gemiddelde pensioen voor een loontrekkende in 2014 (voor een zelfstandige is dat 758 euro).
 • De eenvoudigste manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. U stort max 940 euro (pensioensparen) en/of 2.280 eur (LT-sparen) per jaar. Als u vroeg aan zo'n spaarplan begint, zal u op het einde van de rit vanzelfsprekend meer ontvangen en meer kunnen genieten van uw kapitaal.
 • De minimale looptijd van het contract is 10 jaar
 • U recupereert 30% van de premie via uw personenbelasting
 • U kan kiezen voor een gegarandeerd of eerder een beursgebonden rendement
 • Deze formules kunnen door elke belastingplichtige onderschreven worden.

Individuele Pensioentoezegging (IPT) en Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

De IPT is wat men vroeger wel eens de “groepsverzekering voor zelfstandigen” placht te noemen en kan alleen onderschreven worden ten voordele van een zelfstandige die werkt vanuit een vennootschap. Het VAPZ kan door elke zelfstandige onderschreven worden.

Deze formules laten een verregaande optimalisatie toe die ervoor zorgt dat U op een fiscaal gunstige manier (een gedeelte van) uw winst kan overhevelen naar uw prive-vermogen. Dit kan evenwel niet onbeperkt maar is afhankelijk van een aantal factoren (80%-regel).

Strikt fiscaal gezien is het VAPZ de meest gunstige optie :

 • Er zijn geen verzekeringstaksen op de premie verschuldigd
 • Het belastingvoordeel op de premie kan tot 60 à 65 % van de premie bedragen
 • De eindbelasting van het kapitaal is zeer voordelig
 • De premie bedraagt evenwel max +/- 3.027 eur in 2015

Het voordeel van de IPT is dat U veel hogere kapitalen kan opbouwen; daarom geldt die vaak als aanvulling op het VAPZ.

Wat zijn de belangrijke punten mbt de IPT :

 • Het principe van de “Back-service” laat U toe om via éénmalige, vaak hoge premies te betalen wat U in het verleden misschien niet hebt kunnen doen. De premie komt dan volledig ten laste v/h huidige boekjaar = belangrijk voor uw fiscale optimalisatie !
 • De jaarlijkse aftrekbare premie kan zeer hoog oplopen = maximalisatie fiscale aftrek.
 • De fiscale spelregels (80%-regel ) dienen uiteraard gerespecteerd
 • Net zoals bij het VAPZ kan U hieraan een gewaarborgd inkomen of een overlijdens-dekking koppelen aan betere voorwaarden dan in een afzonderlijke polis.

We wijzen U ook graag op een belangrijke opportuniteit mbt deze fiscale spaarformules : U het de mogelijkheid om de op te bouwen kapitalen reeds op voorhand te ontlenen indien ze aangewend worden voor bepaalde vastgoed-transacties in de Europese Economische Ruimte. Het voordeel is dat U enkel de intresten op de lening betaalt, vermits U het terug te betalen kapitaal opbouwt via uw verzekeringspolis; dit kapitaal wordt dan later ingehouden bij de vereffening van de polis. Deze formule wordt vaak aangewend voor de verwerving van 2° verblijven of van opbrengstwoningen.

Er bestaan nog andere verzekeringen in deze persoonlijke levenssfeer zoals Pensioen-kontrakten voor medische beroepen die RIZIV-geconventioneerd zijn, het Gewaarborgd Inkomen, de Persoonlijke Ongevallenverzekering, de Overlijdensdekking, etc. Ook hiervoor kunnen wij U de aangewezen oplossingen en produkten voorstellen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Alle velden zijn verplicht