Duurzaam en verantwoord investeren

Vandaag de dag willen steeds meer beleggers een duidelijker beeld hebben van de manier waarop hun geld zal worden gebruikt.

Om de impact van hun beleggingen te kennen, hebben deze privé-, corporate of institutionele beleggers steeds meer belangstelling voor niet-financiële criteria die worden gebruikt bij de samenstelling van hun portefeuilles, voornamelijk op het gebied van milieu, sociale kwesties en goed governance, d.w.z. criteria met betrekking tot duurzaam beleggen, ook bekend als "ESG-criteria".

Met andere woorden, zij willen dat hun beleggingen meer in overeenstemming zijn met hun persoonlijke overtuigingen inzake duurzame ontwikkeling, hun bedrijfswaarden of hun visie op de samenleving.

De Europese Unie wilde ook de beleggingstransparantie verbeteren en heeft door eind 2019 de "SFDR"-verordening (1) goedgekeurd, die marktdeelnemers die financiële diensten aanbieden binnen de Europese Unie verplicht aanvullende informatie te publiceren over de duurzaamheid van beleggingsproducten, zowel op het niveau van het product zelf als op het niveau van de entiteit die deze producten beheert, distribueert of verhandelt.

(1) Dit is de Verordening 2019/2088 inzake de publicatie van duurzaamheidsinformatie in de financiëledienstensector, de verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiën (SFDR).

Wat is duurzaamheidsrisico?

Duurzaamheidsrisico verwijst naar elke gebeurtenis of omstandigheid op milieu-, sociaal of governancegebied die de prestaties en/of de reputatie van een onderneming in de portefeuille zou kunnen aantasten. Duurzaamheidsrisico's kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

  • Milieu: Milieugebeurtenissen kunnen leiden tot fysieke of materiële risico's voor de bedrijven in de portefeuille. Deze gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, veranderingen in de oceaanchemie, enz. Naast fysieke risico's kunnen ondernemingen ook negatieve gevolgen ondervinden van risicobeperkende maatregelen die worden genomen om milieurisico's aan te pakken. Deze risico's zullen verschillende gevolgen hebben voor de ondernemingen, afhankelijk van hun blootstelling aan en aanpassing aan de bovengenoemde risico's.
  • Sociaal: heeft betrekking op risicofactoren in verband met menselijk kapitaal, de toeleveringsketen en de manier waarop bedrijven hun impact op de samenleving beheren. Kwesties in verband met gendergelijkheid, beloningsbeleid, gezondheid en veiligheid van het personeel en risico's in verband met arbeidsomstandigheden in het algemeen vallen onder de sociale dimensie. Risico's op schendingen van mensenrechten of arbeidsrechten in de toeleveringsketen maken ook deel uit van de sociale dimensie.
  • Governance: Deze aspecten hebben betrekking op governancestructuren zoals de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, werknemersrelaties, beloning en nalevings- of belastingpraktijken. Governance-risico's hebben gemeen dat zij voortvloeien uit een gebrek aan toezicht op de onderneming en/of een gebrek aan stimulansen voor het management om strenge governance-normen af te dwingen.

Duurzaamheidsrisico's kunnen specifiek zijn voor een onderneming, afhankelijk van haar activiteiten en praktijken, maar kunnen ook het gevolg zijn van externe factoren. Indien zich bij een onderneming een onvoorziene gebeurtenis voordoet, zoals bijvoorbeeld een staking van werknemers of, meer in het algemeen, een milieuramp, kan deze gebeurtenis een negatieve invloed hebben op het rendement van de portefeuille. Bovendien kunnen ondernemingen die hun activiteiten en/of beleid aanpassen, minder blootgesteld zijn aan duurzaamheidsrisico's.

Hoe integreert QUALITASS duurzaamheidsrisico's?

QUALITASS wil een actieve deelnemer zijn in de overgang naar een duurzame Belgische economie en samenleving. Het is in deze context dat Belfius Groep waarvan QUALITASS deel uitmaakt verschillende duurzaamheidsrichtlijnen in 2020 heeft ondertekend, zoals de United Nations Global Compact en de United Nations Principles for Responsible Insurance. Haar ambities komen met name tot uiting in de vorm van tien verbintenissen, zoals koolstofneutraliteit, de oprichting van thematische fondsen die verband houden met ondernemingsvraagstukken (waarvan een deel van de beheersprovisies naar projecten met een maatschappelijke doelstelling gaat) en de ontwikkeling van een reeks producten die gericht zijn op milieubescherming en naleving van sociale en governancenormen.

Duurzaamheids- en verzekeringsadvies

Door haar klanten te betrekken bij haar duurzaamheidsbeleid zal QUALITASS in staat zijn haar doelstellingen te bereiken en de duurzame transitie te versnellen. QUALITASS wil daarom haar klanten stimuleren om duurzaam te beleggen en zal binnenkort duurzaamheidscriteria integreren in haar verzekeringsadvies.

Deze integratie zal in de nabije toekomst geleidelijk worden doorgevoerd om in overeenstemming te zijn met de Europese SFDR-verordening en de Europese en nationale normen die nodig zullen zijn om deze te specificeren, maar ook met de wijzigingen die Europa beoogt door middel van wijzigingen in de gedelegeerde verordening van de richtlijn over verzekeringsdistributie.

Door zich te richten op de meest milieu-, sociaal- en governance bewuste verzekeringsbeleggingsproducten, wil QUALITASS de drijvende kracht zijn achter een duurzamere economie.

Informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico's die inherent zijn aan het beloningsbeleid

QUALITASS wil zowel bijdragen aan de economische groei als aan het maatschappelijk welzijn in België. Samen met haar klanten, medewerkers en eventuele langetermijnpartners zet QUALITASS binnen de Belfius groep zich in om het verschil te maken voor maatschappelijke uitdagingen en oplossingen te stimuleren die bijdragen aan een duurzamere samenleving.

QUALITASS verankert duurzaamheidsoverwegingen en maatschappelijke doelen consequent in al haar activiteiten. Daarom zullen duurzaamheidscriteria (ESG risico's & opportuniteiten) binnenkort worden geïntegreerd in het beloningsbeleid. Zodra deze zijn geïdentificeerd, zal QUALITASS dienovereenkomstig geactualiseerde informatie bekendmaken.

-----------------------

De bovenstaande informatie is gepubliceerd in maart 2021 en kan worden bijgewerkt of aangepast om rekening te houden met toekomstige regelgevingsvereisten die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de Europese SFDR-verordening en de Europese of nationale regelgeving die daarmee gepaard zal gaan.